Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής στον Ιστοχώρο  Sitiamemories

 1. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ), ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) και η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Σητείας (ΜΑΔΕΣ) συμπράττουν με τον Δήμο Σητείας (καλούμενοι εφεξής οι «Διοργανωτές»), για την τουριστική προώθηση και εξωστρέφεια του Δήμου Σητείας, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.sitiamemories.comwww.Sitiamemories.gr και μέσω της διοργάνωσης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού διαγωνισμού (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). 

 2. Οι Διοργανωτές έχουν δημιουργήσει πέραν από τον επίσημο ιστότοπο και αντίστοιχους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram κ.α όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η προώθηση του υλικού μέσω ειδικής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα γίνει και η επιλογή του νικητή και η καθολική προβολή του υλικού. 

 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτοςτης ηλικίας τους. 

 4. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Διοργανωτών καθώς και οι συγγενείς τουςα’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

 5. Διευκρινίζεται ότι τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram κ.α δεν σχετίζονται ή  διαχειρίζονται το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 6. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται καταβολή αντιτίμου.

 7. Για να συμμετέχει κάποιος θα πρέπει να δηλώσει το emailτου ή να κάνει εγγραφή στον Ιστότοπο (είτε απευθείας, είτε μέσω των ήδη υπαρχόντων λογαριασμών του στα κοινωνικά δίκτυα).

 8. Ο συμμετέχων δύναται να λάβει επιπλέον τις μια συμμετοχές στον Διαγωνισμό είτε ανά κατηγορία είτε γενικά.

 9. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 10. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει περισσότερες από μία (1) φορά στο διαγωνισμό και να λάβει τόσες συμμετοχές όσες ορίζουν οι αντίστοιχες επιτρεπόμενες ενέργειες.

 11. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν απόφασης από ειδική επιτροπή, που έχει συσταθεί από τους Διοργανωτές.

 12. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 13. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχοντας αυτόματα αποδέχεται την ένταξη του λογαριασμού μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δηλώνει, στη λίστα αποδοχής ενημερωτικών μηνυμάτων από τους Διοργανωτές.

 14. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά ή οικογενειακά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα,σε οποιαδήποτε τιμή.

 15. Περαιτέρω, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ήτρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 16. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την εγγραφή στον ιστότοπο ο συμμετέχοντας αυτόματα αποδέχεται την χρήση άνευ αντιτίμου του οπτικοακουστικού ή φωτογραφικού υλικού από τους Διοργανωτές με σκοπό την τουριστική προώθηση και εξωστρέφεια του Δήμου Σητείας.

 17. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την εγγραφή στον ιστότοπο ο συμμετέχοντας αυτόματα αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του οπτικοακουστικού ή φωτογραφικού υλικού στους Διοργανωτές, με αποκλειστικό σκοπό την τουριστική προβολή και την εξωστρέφεια του Δήμου Σητείας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στον ιστότοπο και στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 2. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, και των εκάστοτε νικητών, δύναται να γνωστοποιούνται σε τρίτους(με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

 3. Οι Διοργανωτές διατηρούν αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων  υπηρεσιών.

 4. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στον ιστότοπο ή στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα,  αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

 5. Η συμμετοχή στον ιστότοπο ή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε  περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους  του διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνουν ή να συντομεύουν τη διάρκειά  του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από την 25 Μαΐου του έτους 2018 βρίσκεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) (χάριν συντομίας, Κανονισμός).
Ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο Δήμος Σητείας είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την προβολή του φωτογραφικού ή οπτικοακουστικού υλικού, τις υπηρεσίες και τις διαδικτυακές τοποθεσίες του. Η έδρα του Δήμου Σητείας βρίσκεται στην Ελλάδα.

Με το παρόν κείμενο ζητούμε την συναίνεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Δήμο Σητείας. Με το παρόν κείμενο σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και την νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων , τις οποίες συλλέγουμε.
• Τους αποδέκτες η τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας.
• Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
• Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Τα δικαιώματα σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
• Συνδέσεις προς άλλες τοποθεσίες.
• Πολιτική απορρήτου παιδιών.
• Την ταυτότητα της εταιρίας μας και τα στοιχεία επικοινωνίας με εμάς.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
  Σκοπός της επεξεργασίας είναι:
  Η τουριστική προώθηση και εξωστρέφεια του Δήμου Σητείας, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.sitiamemories.comwww.Sitiamemories.gr και μέσω της διοργάνωσης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού διαγωνισμού
  Η διεξαγωγή διαγωνισμών, η παροχή δώρων και άλλες προωθητικές δραστηριότητες που διαφημίζουν την περιοχή του Δήμου Σητείας.
  Η παροχή ενημερωτικών δελτίων- φυλλαδίων-οδηγών-αφισών και άλλων επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α. Ακολουθούν λεπτομέρειες στην ενότητα υπό τον τίτλο “Επικοινωνίες περιεχομένου μάρκετινγκ”.
  Η δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τις οποίες ο Δήμος μας μπορεί να κοινοποιεί σε τρίτα πρόσωπα ή/και να καθιστά διαθέσιμες δημοσίως.
  Η παρακολούθηση των ιστοτόπων μας, ηλεκτρονικών υπηρεσίων και email για να προστατέψουμε εσάς, τους υπαλλήλους αλλά και τους συνεργάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να δοθούν στην αστυνομία ή σε άλλες αρμόδιες αρχές.
  Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού

 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
  Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική η εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα.
  Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας είναι αυτοματοποιημένες και σε περίπτωση που μας παρέχετε κατά λάθος εσφαλμένες ή ευαίσθητες πληροφορίες, ενδέχεται να μην το εντοπίσουμε.
  Οι Διοργανωτές συλλέγουν πληροφορίες που παρέχετε εσείς ή πληροφορίες που έχετε διαθέσιμες από άλλες πηγές ή πληροφορίες σχετικά με κοινωνικά δίκτυα.

Πληροφορίες που μας παρέχετε
Σε οποιαδήποτε “αλληλεπίδρασή” σας με τον ιστότοπο  μας ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε πληροφορίες σε σχέση με εσάς. Για παράδειγμα:

• Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, όπως η εγγραφή, απαιτούν από εσάς τη δημιουργία λογαριασμού. Κατά τη δημιουργία του εκάστοτε λογαριασμού, σας ζητούνται συνήθως πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας με εσάς.

• Όταν μας επισκέπτεστε σε κάποια δημόσια εκδήλωση (π.χ. φωτογραφική έκθεση) ή συμμετέχετε σε κάποια από τις έρευνες, τους διαγωνισμούς ή τους τουριστικούς οδηγούς μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως η επαγγελματική σας ιδιότητα, το όνομα και το επώνυμο σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές
Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές και τρίτα πρόσωπα, σε περιπτώσεις όπως οι παρακάτω:

Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές, τις σελίδες ή τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσής μας ή κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που επιτρέπουν αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες αναφορικά με τους λογαριασμούς σας στα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα.

Για παράδειγμα:
• Εάν συνδέεστε σε κάποια από τις διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες μας με ένα λογαριασμό που χρησιμοποιείτε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, μπορεί να λάβουμε τα βασικά στοιχεία σας από το αντίστοιχο προφίλ σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Το περιεχόμενο και η έκταση των βασικών στοιχείων που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου του εκάστοτε λογαριασμού σας, μπορούν ωστόσο να συμπεριλαμβάνουν το ID σας, το όνομα, την εικόνα προφίλ, το φύλο και τις τοπικές σας ρυθμίσεις. Επίσης, μπορεί να λάβουμε επιπλέον πληροφορίες για το προφίλ σας, εφόσον μας παράσχετε άδεια πρόσβασης σε αυτές.

• Εάν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί “like”, “+1” ή “tweet” ή παρόμοιο κουμπί σε κάποια από τις διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες μας, μπορεί να καταγράψουμε το γεγονός αυτό. Επίσης, το περιεχόμενο που προβάλλετε ενδέχεται να δημοσιευθεί στο προφίλ σας ή στην τροφοδοσία τη δική σας και των φίλων σας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για περαιτέρω αλληλεπιδράσεις με αυτό το δημοσιευμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, αν οι επαφές σας κάνουν κλικ σε κάποιο σύνδεσμο στο δημοσιευμένο περιεχόμενο), τις οποίες μπορεί να συσχετίσουμε με τις λεπτομέρειες που διατηρούμε σε σχέση με εσάς.

• Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί “like”, “+1” ή άλλο παρόμοιο κουμπί στις σελίδες μας σε κάποια τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο, ανάλογα πάντα με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση στο προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιείτε, δείτε την πολιτική απορρήτου και τυχόν περαιτέρω οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Επικοινωνίες περιεχομένου μάρκετινγκ
Όταν μας παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, για παράδειγμα όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό για κάποιες από τις υπηρεσίες, ή συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό, ενδέχεται να σας δοθεί η ευκαιρία να εγγραφείτε (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το επιτρέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία, να απεγγραφείτε) για τη λήψη διάφορων ενημερωτικών δελτίων και άλλων επικοινωνιών των Διοργανωτών., μέσω email, τηλεφώνου ή/και μηνύματος κειμένου (SMS).
Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ. Εάν θέλετε να καταργηθείτε από τη λίστα παραληπτών ενός email που σας αποστέλλεται, ακολουθήστε τη σύνδεση κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) ή/και τις οδηγίες που βρίσκονται (συνήθως) στο κάτω μέρος του email.

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
  Οι Διοργανωτές δεν κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την συγκατάθεση σας. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις:
  Α) Σε παρόχους των υπηρεσιών μας:
  Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των πληροφοριών σας για λογαριασμό μας , για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Για παράδειγμα, για την εκτέλεση εντολών, την επεξεργασία υλικού, την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS), την παροχή υποστήριξης μάρκετινγκ, την παροχή ελέγχου απάτης και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών.
  Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας και μόνο, πάντοτε σε συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική και δεσμεύονται με κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.
  Β) Νομικοί και επιχειρηματικοί σκοποί:
  Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ή/και να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς σε τρίτα πρόσωπα όπως:
  • κυβερνητικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου, για την αποτροπή απατών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση ενός εύλογου αιτήματος των εν λόγω φορέων και αρχών.
  • τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβούλων) για την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του Δήμου Σητείας.

Αναφορικά με την κοινοποίηση πληροφοριών από εσάς:
Ορισμένες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες των Διοργανωτών σας επιτρέπουν να ανεβάζετε και να κοινοποιείτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο και συνδέσμους.
Δεν πρέπει να περιμένετε ότι σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που κοινοποιείτε σε άλλους μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης θα τηρηθεί απόρρητη ή εμπιστευτική. Το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι που κοινοποιείτε, για παράδειγμα, μπορεί να προωθείται από τους αποδέκτες σας σε άλλους. Θα πρέπει πάντοτε να συμπεριφέρεστε με διακριτικότητα όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμας. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας αυτής.
  Στα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση, τα εξής:
  • χρήση κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer) κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών, (η κρυπτογράφηση SSL είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να καθιστά τα δεδομένα μη αναγνώσιμα για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς).
  • περιορισμός της πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς (για παράδειγμα, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα μέλη του προσωπικού που χρειάζονται τις πληροφορίες σας για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας).
  • εφαρμογή φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων ασφαλείας σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου.

 2. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας.
  Κατ΄εξαίρεση μόνο στην περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι κοινοτικοί η εθνικοί κανόνες (πχ φορολογική νομοθεσία) επεκτείνεται η αποθήκευση των δεδομένων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  Κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτηση τους.

 3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:
  • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
  • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας.
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
  • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμα σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα , + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
  Ορισμένες από τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν ανήκουν στον Δήμο Σητείας.
  Παρότι ο Δήμος Σητείας προσπαθεί να παρέχει συνδέσεις μόνο προς τοποθεσίες που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα και την προστασία απορρήτου του, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου οποιασδήποτε τέτοιας διαδικτυακής τοποθεσίας. Θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και διαχείρισης cookies της εκάστοτε διαδικτυακής τοποθεσίας για να μαθαίνετε πώς μπορούν/πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες σας.

 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
  Για τον Δήμο Σητείας. “παιδί” είναι κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δεν ζητούμε και δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία από ή για οποιοδήποτε παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα.
  Εάν οι Διοργανωτές αντιληφθούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχει αποκτήσει σχετίζεται με κάποιο παιδί για το οποίο δεν έχει ληφθεί η απαραίτητη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα, θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια:
  • να διαγράψουν την πληροφορία αυτή από τα αρχεία τους το συντομότερο δυνατό και
  • να διασφαλίσουν, εάν δεν είναι εφικτή η διαγραφή, ότι η πληροφορία αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κανέναν περαιτέρω σκοπό και δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί περαιτέρω σε κανένα τρίτο πρόσωπο.
  Εάν το πρόσωπο που έχει την γονική μέριμνα έχει απορίες αναφορικά με την από πλευράς μας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του παιδιού, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα “Ταυτότητα του Δήμου Σητείας και στοιχεία επικοινωνίας με εμάς»

 6. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ

  Επικοινωνία με το Δήμο Σητείας

        Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου Σητείας είναι: 2843-3-40500 & 2843-3-40501

       ΦΑΞ ΔΗΜΟΥ: 28430-24584

        Επικοινωνήστε με τον δήμο μέσω e-mail  : info@sitia.gr

       Η ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου Σητείας είναι:

      Βαρθολομαίου 9 – ΤΚ.72300 – Σητείας Κρήτης.